VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY S CK COLUMBUS TRAVEL A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Zmluvné podmienky zúčastnenia sa na zájazdoch cestovnej kancelárie COLUMBUS Travel so sídlom Šurianky 135 , 95126 a reklamačný poriadok sú platné pre všetky služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou COLUMBUS TRAVEL. Všeobecné zmluvné podmienky CK COLUMBUS Travel sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorú CK COLUMBUS Travel uzatvára s objednávateľom zájazdu. Podpisom zmluvy objednávateľa týmto potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe, uznáva ich a výslovne s nimi súhlasí.

I. Vznik zmluvny o obstaraní služieb

 1. Účastníkom zmluvného vzťahu sú:
  Cestovná kancelária COLUMBUS Travel so sídlom Šurianky 135 , 951-26 Šurianky a objednávateľom, ktorým môže byť právnická alebo fyzická osoba
  spôsobilá na právne úkony.
 2. Zmluva medzi CK COLUMBUS Travel a objednávateľom vzniká dňom uzatvorenia zmluvy o zájazde podpisom oboch zmluvných strán alebo potvrdením návrhu zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany CK COLUMBUS Travel online, riadnym objednaním zájazdu inou formou a následným písomným schválením tohto návrhu zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany CK COLUMBUS Travel alebo zaplatením celej platby zo strany objednávateľa a následným písomným schválením objednávky zo strany CK COLUMBUS Travel. Predmetný návrh zmluvy o obstaraní zájazdu je možné objednať, ako aj potvrdiť elektronickou formou, ktorá je považovaná za písomnú formu v zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok. Zmluva o zájazde platí pre všetky osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve ručí objednávateť ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.
 3. Obsah zmluvy o zájazde sa určuje podľa ponuky, cenníku a dodatočných ponúk CK COLUMBUS Travel, zákazníkom potvrdených objednávok, týchto všeobecných podmienok, príp. osobitných podmienok priložených k zmluve o zájazde.

II. Cenové podmienky

 1. Ceny služieb poskytovaných CK COLUMBUS Travel sú zmluvnými cenami dohodnutými písomnou dohodou medzi CK COLUMBUS Travel a objednávateľom.
 2. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti zvýšenia ceny zájazdu až o 35% jednostranným úkonom v prípade, že dôjde ku:
  a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
  b) zvýšeniu poplatkov spojených s dopravou, napríklad letiskových, prístavných alebo tranzitných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,
 3. Prípadné zmeny v cenách produktov sa riadia ustanoveniami článku VI. Týchto Všeobecných zmluvných podmienok.
 4. V prípade zvýšenia ceny zájazdu zo strany CK COLUMBUS Travel, je túto skutočnosť povinný odoslať
  písomné oznámenie o zvýšení ceny zájazdu objednávateľovi.

III. Platobné podmienky

 1. CK COLUMBUS Travel má právo na zaplatenie 100 % ceny doposiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť 100 % ceny služieb pred ich poskytnutím.
 2. CK COLUMBUS Travel je oprávnený požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov je stanovená takto:
  a) v prípade individuálnej objednávky klienta
  • pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške 80 % z ceny objednaných služieb.
  • najneskôr 60 dní pred začiatkom služby je objednávateľ povinný uhradiť doplatok celkovej ceny doposiaľ objednaných služieb.
  • V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 60 dní je objednávateľ povinný uhradiť službu v plnej výške teda 100%.
  – V prípade ak objednávateľ nedodrží termíny úhrady služieb je CK COLUMBUS Travel oprávnený odstúpiť od zmluvy v plnej výške a CK COLUMBUS Travel má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty.
  • poplatky za zmeny v rezervácii a zmluvné pokuty sú splatné ihneď
 3. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení 100 % z ceny objednaných služieb. V prípade, že objednávate_ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží splátkový kalendár úhrady dojednaných služieb, je CK COLUMBUS Travel oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy a má nárok na vyplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII .
 4. V prípade predčasného odchodu účastníka zájazdu nespôsobeného zavinením CK COLUMBUS Travel, nemá objednávateľ nárok na vrátenie zvyšku platby za nenačerpané služby.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

 1. K základných právam objednávateľa patrí najmä:
  a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke CK COLUMBUS Travel,
 2. Objednávateľ má povinnosť:
  a) poskytnúť CK COLUMBUS Travel všetky doklady potrebné pre vytvorenie zmluvného vzťahu , občiansky preukaz, cestovný preukaz a v prípade neplnoletých aj právneho zástupcu.
  b) zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov doprovod dospelej osoby a taktiež u osôb so zdravotným rizikom zabezpečiť doprovodnú osobu na to oprávnenú.
  c) nahlásiť cudzích štátnych príslušníkov.
  d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok,
  e) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum dodržiavať colné a pasové predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znášaš účastník zájazdu.
  f) splniť očkovacie, príp. dalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,
  g) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK COLUMBUS Travel a dodržiavať stanovený program, dodržiavať časový harmonogram nástupu na zájazd a takisto počas trvania zájazdu
  h) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov,alebo CK COLUMBUS Travel,
  i) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov podľa článku VIII. týchto Všeobecných podmienok,
  j) dostaviť sa na miesto odchodu v ustanovenom čase.

d)povinnosťou u právnickej osoby, ktorá je zodpovedná za zmluvný vzťah, je oboznámiť svojich účastníkov, príp. ich právnych zástupcov s týmito Všeobecnými
zmluvnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK COLUMBUS Travel obdrží, najmä ich však pravdivo informovať o rozsahu a kvalite služieb,

V. Povinnosti a práva CK COLUMBUS Travel

 1. K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku IV. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujúim zodpovedajúce práva a povinnosti CK COLUMBUS Travel.
 2. CK COLUMBUS Travel je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
 3. CK COLUMBUS Travel je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení cestovnej kancelárie proti úpadku, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK COLUMBUS Travel z dôvodu svojho úpadku:
  a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
  b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo celkovú cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
  c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu alebo služby ak takáto služba bola poskytnutá iba z časti.
 4. CK COLUMBUS Travel má právo na odstúpenie od zmluvy o zájazde s objednávateľom, ktorý svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu, prípadne nespĺňa podmienky uvedené vo „Vyhlásení zákonného zástupcu“ alebo nezabezpečil „ Informovaný súhlas zákonného zástupcu“. CK COLUMBUS Travel má v takýchto prípadoch nárok na náhradu
  škody spôsobenej objednávateľom. Objednávateľ v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nenačerpaných služieb.

VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

 1. Ak je CK COLUMBUS Travel nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi v písomnej forme zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou služby súhlasí a túto informáciu podať v písomnej forme CK COLUMBUS Travel.
 2. CK COLUMBUS Travel má právo na zrušenie služby dohodnutej v zmluve ak v lehote 45dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet častníkov 10 osôb. Túto povinnosť je CK COLUMBUS Travel oznámiť do 20dní pre začiatkom zájazdu.
 3. CK COLUMBUS Travel si vyhradzuje právo na zrušenie zájazdu/služby v dôsledku udalostí ,ktorým nieje možné zabrániť ako extrémy počasia, vojnový konflikt, politická situácia, zlá bezpečnostná situácia.
 4. Pokiaľ CK COLUMBUS Travel odstúpy od zmluvy od znluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou môže CK COLUMBUS Travel poskytnúť náhradnú službu v pôvodnej cenovej relácií.
 5. Na základe želania zmeny od klineta/objednávateľa je CK COLUMBUS Travel vykonať zmeny v podmienkach , nástupného miesta , ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade takejto zmeny požadovanej v lehote kratšej ako 60 dní pred začiatkom vykonávania služby je takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy so strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú podmienku podľa článku VII. Podmienok.
 6. CK COLUMBUS Travel si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového harmonogramu po začatí zájazdu resp. objednanej služby.
 7. V prípade ak dôjde k pre obsadeniu ubytovacej kapacity ubytovacieho zariadenia a bude nevyhnutné objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení CK COLUMBUS Travel poskytne ubytovanie v náhradnom ubytovacom zariadení v rovnakej kategórie , náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.
 8. CK COLUMBUS Travel má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec dohodnutých v zmluve a , ktoré boli poskytnuté účastníkovi počas zájazdu.

VII. Odstúpenie od zmluvy

 1. CK COLUMBUS Travel môže pred začiatkom plnenia služby od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručí CK COLUMBUS Travel na adresu objednávateľa buď poštou alebo elektronicky.
 2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb.
 3. Ak CK COLUMBUS Travel odstúpy od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom je objednávateľ povinný zaplatiť CK COLUMBUS Travel zmluvné pokuty nasledovne:
  Letecké zájazdy:
  a) 69 a viac dní pre začatím zájazdu 80% z vopred stanovenej ceny.
  b) 68 a menej dní pred začatím zájazdu 100% z vopred stanovenej ceny.
 4. V prípade ak v čase odstúpenia objednávateľa od zmluvy už CK COLUMBUS Travel preukázateľne vynaložila náklady na zabezpečenie zájazdu tieto náklady znáša objednávateľ v plnej výške bez ohľadu na počet dní od nástupu na zájazd.
 5. Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd , pobyt , službu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy alebo z dôvodu neplnenia povinností týchto všeobecných podmienok je povinný uhradiť 100% z celkovej obstarávacej ceny.
 6. CK COLUMBUS Travel nezodpovedá za úroveň a prevedenie cudzích sližieb , ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu ,hotela alebo inej organizácie.
 7. Zákazník , ktorý použije vlastnú dopravu je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu , k letisku alebo inej vopred dohodnutej zastávky a takisto na ukončenie. V prípade ak využije dopravu z radov sluťžieb COLUMBUS Travel zodpovedá za časový harmonogram CK COLUMBUS.
 8. Za riadne poskytnutú dopravu sa považuje aj doprava so zmenenými trasa alebo časmi aj s prípadným nesúladom cestovných liniek.
 9. Zmeny jednotlivých služieb v doprave sú v nevyhnutných prípadoch možné. Ide hlavne o zmeny miesta odletu, príletu , letovej trasy , leteckej spoločnosti , medzipristátia , času letu, termínu letu, program cestovného zájazdu , zmeny typu lietadla a iné.
 10. prvý a posledný deň dovolenky/služby je určený na cestovanie a zasahujú doň dopravné a ubytovacie služby aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnutá služba.
 11. Zmeny dopravy hlavne letových časov sa môžu uskutočniť aj krátko pred plánovaným odletom . V prípade omeškania , prípadne skoršieho odletu / príletu vzniká zákazníkovy právo na kompenzáciu za dobu čakania na letisku v rozsahu medzinárodne platných štandardov , pričom náhradné plnenie poskytuje letecká spoločnosť.
 12. Každý zákazník nesie vlastnú zodpovednosť za dodržanie colných , pasových , devízových , tranzitných , zdravotných dopravných a iných predpisov cez krajiny ,ktoré prechádza. CK COLUMBUS Travel nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s neudelením víza na cestovanie alebo chybnými úkonmi zákazníka pri pasovom a colnom styku. Všetky náklade ,ktoré vzniknú neudelením víza idú na ťarchu zákazníka / objednávateľa služby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Objednávateľ svojím podpisom na zmluve o zájazde/službe potvrdzuje, že sú mu všetky podmienky známe, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich aj prijíma.
 2. Podpisom zmluvy o zájazde / službe súhlasí so spracovaním údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z.
 3. Tieto zmluvné podmienky platia od 18.10.2017, CK COLUMBUS Travel si vyhradzuje právo na zmeny.